Archives

Ying xiang 迎香 (12/28/2020)
Zhong wan 中脘 (12/20/2020)
Xia xi 俠谿 (5/25/2020)
Guang ming 光明 (11/26/2019)
Feng fu 風府 (11/12/2019)
Les 12 points Yuan (10/16/2019)
Er jian 二間 (9/30/2019)
Da dun 大敦 (9/28/2019)
Qu ze 曲澤 (8/24/2019)
Shen men 神門 (8/21/2019)
Shao shang 少商 (8/20/2019)
Zhong fu 中府 (8/20/2019)
Hun men 魂門 (8/16/2019)
De la poncture Miu (6/19/2019)
jingjin 經筋 (12/10/2018)
9 Palais, 13 Portes (10/21/2018)
Qui est HUANG DI ? (5/15/2018)
L’arrivée du Qi (11/10/2017)